Aftale for benyttelse af Place2Book ApS booking- og betalingssystem samt hertil knyttede serviceydelser.

Version 01.05.2023

Nærværende Aftale (Vilkår, Betingelser og Privatlivspolitik) finder anvendelse for brug af Place2Book ApS cvr-nr. 28888880, Nørrelundvej 5, 2730 Herlev gratis Arrangements booking- og betalingssystem (herefter P2B) og bør læses i sin helhed da du positivt accepterer Aftalen i sin helhed ved at tilgå og eller benytte Place2Book.


Place2Book ApS
Nørrelundvej 5
DK-2730 Herlev
Tlf. +45 70 23 25 50
E-mail: info ( @ ) place2book.com

1. Vilkår og Betingelser for anvendelse af systemet

1.1 Anvendt terminologi.

 • Booking; Dette er betegnelsen for funktionerne i P2B og henviser til alle processer som er knyttet til en transaktion gennem P2B
 • “Tjenester” - henviser til P2Bs tjenester og funktioner, som gøres tilgængelige online (via P2Bs websteder), offline (f.eks. support) og via mobile applikationer.
 • “Indhold” - henviser til materiale som data, tekst, designelementer, lyd, video osv., som gøres tilgængeligt af P2B.
 • “Brugerindhold” - henviser til materiale, der bidrages med eller slås op af Brugere ved brug af Tjenesterne.
 • “Arrangør” - ( juridisk enhed med et cvr-nr. eller en person som kan identificeres via sin tilknyttede konto i en bank) der henviser til eventarrangører eller -initiativtagere, der bruger Tjenesterne til at oprette og fremme deres events.
 • “Forbruger” - henviser til alle, der bruger Tjenesterne til at bruge oplysninger, købe billetter, deltage i Events osv.
 • “Brugere” - eller ”du”/”dig” henviser til Arrangører, Forbrugere og tredjeparter, der bruger Tjenesterne.

1.2 Place2Book Arrangements booking- og betalingssystem

En Arrangør kan gratis benytte Place2Book, som er en online platform til gratis at oprette arrangementer og modtage booking samt evt. betaling. Arrangøren kan se antal deltagere til et arrangement.

En forbruger kan gratis og eller mod betaling booke sig til et Arrangement på Place2Books online Arrangements platform. Forbrugeren accepterer overfor Place2Book, at afgive informationer, som er nødvendige for at kunne bekræfte deltagers identitet for købet/oprettelsen og at disse data i nogle tilfælde skal ses af arrangøren for at Forbrugerens identitet kan bekræftes inden deltagelse. Forbrugerne kan af tilmeldingen altid se hvilke informationer Place2Book skal bruge og som også kan være synlige for en Arrangør. Forbrugeren modtager altid en mail med samme indhold som er angivet ved en tilmelding/booking. Forbrugernes data bruges kun til det arrangement denne har tilmeldt sig og er kun synlig for en arrangør indtil 30 dage efter afholdelse af arrangement, hvorefter de slettes/anonymiseres. En Forbruger har altid mulighed for at tilbagekalde sit tilsagn af afgivne data, jf. Privatlivs- og Cookiepolitik. Et tilbagekald inden et arrangement kan have konsekvenser for deltagelsen eller vigtige informationer omkring et arrangement såsom aflysning, flytning og eller kreditering ikke kan modtages. Bemærk at 30 dage efter afholdelsen slettes/anonymiseres data automatisk - ikke dem som Place2Book skal gemme jf andre love. Forbrugeren kan altid selv hente sine nye samt brugte billetter via link de har modtaget på mail fra Place2Book i op til 3 år efter arrangements afholdelse. Forældelsesfristen for kvitteringer er 3 år - ingen andre end Forbrugerne og Place2Book har adgang til disse data og kun sat op på den mail som billetterne er købt via.

1.3 System anvendelse

Hvilke betalinger Arrangøren ønsker at modtage på sin hjemmeside, samt hvilke af P2Bs tilkøbsydelser Arrangøren ønsker, vælges af Arrangøren i forbindelse med dennes oprettelse samt specifikt til de arrangementer Arrangøren udbyder på P2Bs hjemmeside. De valgte indstillinger fremgår under Indstillinger inde på Arrangørens profil samt arrangementer og af den ordrebekræftelse som P2B elektronisk fremsender til Arrangøren. Af ordrebekræftelsen fremgår det hvilke priser Arrangøren på bestillingstidspunktet skal betale for de enkelte ydelser(se gældende prisliste her; https://www.place2book.com/da/help/event_maker_prices)

Aftalen træder i kraft, når Arrangøren ved oprettelsen, markerer at acceptere denne aftale i sin helhed og herefter opretter et arrangement elektronisk gennem P2Bs arrangørside.

Aftalen er gældende så længe Arrangøren har et eller flere arrangementer kørende som P2B kunder kan købe/få billetter til. Har Arrangøren ikke flere arrangementer bortfalder aftalen jf aftaleloven efter 3 år. Lov om bogføring kan gøre at alle data for pengetransaktioner gemmes i op til 5 år.

P2B kan forpligte Arrangøren til at modtage og returnere en bekræftelses betaling fra P2B til den af Arrangøren anviste bankkonto, som bevis og sikkerhed for at bankkonto og Arrangør er én og samme, såfremt P2B ønsker at gøre brug af denne mulighed.(Option)

P2B kan forpligte Arrangøren til at oprette sin profil med et tilknyttet betalingsmiddel således at P2B altid kan hente sine udestående jf Arrangørens valg af udgifter for brug af P2B.(Option)

(P2B kan vælge ikke at idriftsætte Arrangørens brugerkonto før Arrangøren har bekræftet ovenstående optioner. Dette skal kun gøres én gang så længe Arrangøren og bankkonto ikke skiftes. Skulle Arrangøren have ønske om at benytte flere bankkonti simultant, skal den nye bankkonto bekræftes igen.)

I tilfælde af behovet for yderligere information omkring tilhørsforhold mellem en arrangør og en bankkonto, skal Arrangør dække omkostninger herfor. Opstår der tvivl om et tilhørsforhold kan P2B lukke for arrangørens profil hos P2B indtil der foreligger tilstrækkelige beviser for ejerskab.

Udefra kommende krav fra myndigheder, og dertilhørende omkostninger for at verificere et kundeforhold samt dertil knyttede pengetransaktioner og konti, vil altid skulle afholdes af Arrangøren.

Konstaterer P2B misbrug af deres systemer enkeltvis eller samlet, forbeholder P2B sig retten til omgående og uden varsel at lukke for Arrangøren. Eventuelle indeståender vil blive tilbagebetalt til billetkøber, samt omkostninger til dækning af et misbrug vil blive fremsat mod Arrangøren tillige med evt. anmeldelse til rette myndighed.

Arrangøren har også gjort sig bekendt med reglerne for salg af ydelser/produkter via e-handel og skal respektere lovgivning for handel via Internettet i landet hvori arrangementer foregår.

1.4 Serviceydelser

Såfremt Arrangør ønsker at benytte P2Bs serviceydelser, skal Arrangør afkrydse disse i henhold til P2Bs hjemmeside. Priserne på serviceydelser fremgår af P2Bs hjemmeside. Arrangøren skal være opmærksom på, at serviceydelser er aconto til forfald når en billetkøber har aktiveret et elektronisk køb og inden denne har gennemført betalingen.

Arrangør kan vælge at videresælge flere af P2Bs tilkøbsydelser til Billetkøber til en af Arrangør fastsat pris. Indtægter fra salg af P2B tilkøbsydelser vil blive udbetalt efter et arrangements afholdelse dog tidligst efter 4 bankdage (se regler under de enkelte tilbudte ydelser på www.place2book.com).

Gebyret vil herefter fremgå af kvittering til billetkøber i overensstemmelse med Arrangørs valg af service. Gebyret vil blive elektronisk reserveret (a conto) inden den endelige transaktion.

Billetkøbers fulde køb, inklusive tilvalg af serviceydelser, vil fremgå af fremsendt kvittering til Arrangør.

P2B returnerer ikke disse betalinger for serviceydelser i tilfælde af Arrangørs aflysning eller af Arrangørs konkurs.

1.5 Forbrugerbeskyttelse

Arrangør er forpligtiget til at benytte P2Bs udarbejdede minimums retningslinjer for forbrugerkøb via P2B til et arrangement oprettet af Arrangør. Arrangør er velkommen til at benytte egne betingelser for et forbrugerkøb via Arrangørens hjemmeside, men må ikke stille forbrugeren ringere end P2Bs minimumsbetingelser, som kan findes på www.place2book.com eller se appendiks A.

2. Ydelsen

2.1 Booking samt betalinger via Arrangørs hjemmeside.

Gennem accept af P2Bs betingelser opnår Arrangør mulighed for, at sælge og have tilmelding online via link til P2Bs booking- og betalingssystem fra Arrangørens hjemmeside.

P2B stiller et gratis booking system indeholdende en betalingsløsning til rådighed for Arrangøren. På P2B hjemmeside www.place2book.com kan Arrangør til enhver tid se, hvilke betalingsmidler P2B understøtter, samt hvilke tilkøbsydelser P2B udbyder samt de til enhver tid gældende priser for alle ydelser og services.

Betaling til Arrangør, for de af Place2Books kunders betalte beløb, sker efter afholdelse af arrangementet samt i hht. NETS regler for misbrug af betalingskort (se 3.mands misbrug / NETS i appendiks A). Det er altid arrangørens ansvar at et køb via P2B ikke er gjort i ond tro.

Når Arrangørs arrangement/salg er afsluttet, vil indtægten ifald der har været et overskud efter Arrangørs tilkøb af serviceydelser, automatisk blive overført til Arrangørs bankkonto i henhold til Arrangørs indtastede bankinformationer. Hvis et arrangement er i underskud (f.eks. ved gratisbilletter og brug af sal eller ved kreditering), kan Place2Book vælge at modregne i kommende arrangementers indtægt. Arrangør vil dog altid hæfte for et skyldent beløb. Hvis intet er angivet vil P2B altid benytte den P2B model som er angivet som gratis for overførelsen. Den af P2B fremsendte faktura vil beskrive den økonomiske side af de valg, som Arrangør har truffet og udbetalinger er i overensstemmelse hermed.

2.2 Udbetaling til Arrangør

Hver søndag opgøres ugens arrangementer og udbetales 4 bankdage herefter. Undtagelse er de uger hvor der ikke er 4 sammenhængende bank åben dage, ca. 3-4x pr år - jul/nytår, Påsken, Kristi Himmelfart, Pinsen - ugerne kan variere fra år til år.

Alle udbetalingsdatoer er angivet inde på Arrangørens arrangement og ses tydeligt sammen med det til enhver tid omsatte og antal solgte billetter.

2.3 Arrangement test

Efter accept via P2Bs hjemmeside kan Arrangøren til enhver tid foretage en test af oprettede arrangementer ved at følge proceduren beskrevet på hjemmesiden efter aktivering af arrangement.

2.4 Data og statistik

Arrangør har efter valideret oprettelse adgang til administrationsmodulet. Arrangør opnår adgang til administrationsmodulet ved at logge ind med sit brugernavn og kodeord på P2Bs hjemmeside www.place2book.com.

Arrangøren får via sit login adgang til en Arrangør-, Billetagent- og scanner profil. Under Arrangør profilen kan Arrangøren hente alle sine data og statistikker ifm sine salg. Alle data skal håndteres jf. lov om databehandling.

Arrangøren står selv for egen sikkerhed af sit login. Misbrug af data og eller sikkerhed for login og evt. udgifter forbundet med dette misbrug eller skade det måtte forvolde P2B skal Arrangøren fuldt ud dække pr. regning.

Data som Arrangøren her må opnå indsigt i er underlagt dataansvar jf denne aftale og alle data om deltager slettes/anonymiseres 30 dage efter afholdelse af et arrangement og arrangøren, her dataansvarlig, skal ligeledes slette alle mails og hentede data inden for samme periode = 30 dage efter afholdelse af arrangement.

2.5 Scanning

Som udgangspunkt vælger en arrangør selv, hvordan man vil registrere sine deltagers ankomst. Place2Book tilbyder en app hvor man kan scanne sine deltagere online - enten ved en checkliste eller scan af QR- eller stregkode på billetter købt til arrangørens arrangement.

Ved brug af online scanning er det arrangørens eget ansvar, at der er forbindelse til internettet.

Såfremt der skulle komme en dobbelt scanning, ved brug af flere scannere, hvoraf den ene er offline, kan P2B ikke drages til ansvar for fejlen.

3. Sikkerhed

3.1 Kryptering

Enhver overførsel i betalingssystemet af data sker i 2048 bit krypteret til SSL form.

Alle servere er lokaliseret i AWS-cloud i EU-west-1- fordelt på forskellige Availability Zones.

Database-serveren er krypteret og isoleret fra øvrige “lag”; Client ⇐> App-Server ⇐> Database, Dvs der er ikke forbindelse eller ‘åbent’ til databasen fra Client direkte.

Alle kortdata registreres ikke hos P2B, men udelukkende hos en PCI-godkendt formidler.

P2B anvender 2048 bit krypteret SSL-certifikat i kommunikationen mellem Arrangøren og P2B.

PCI certificering

AWS has been PCI DSS Certified since 2010. As of July 11, 2016, an external Qualified Security Assessor Company (QSAC), Coalfire Systems Inc. has validated that Amazon Web Services (AWS) successfully completed PCI Data Security Standards 3.2 Level 1 Service Provider assessment and were found to be compliant for all the services outlined below.

Service provider levels are defined as:

Level 1: Any service provider that stores, processes and/or transmits over 300,000 transactions annually

Level 2: Any service provider that stores, processes and/or transmits less than 300,000 transactions annually

The AWS environment is a virtualized, multi-tenant environment. AWS has effectively implemented security management processes, PCI DSS requirements and other compensating controls that effectively and securely segregate each customer into its own protected environment. This secure architecture has been validated by an independent QSA and was found to be in compliance with all requirements of PCI DSS version 3.2 published in April 2016.

PCI Security Standards Council has published PCI DSS Cloud Computing Guidelines 2.0 as a guidance for customers, service providers, and assessors of cloud computing services. It also describes service models and how compliance roles and responsibilities are shared between providers and customers.

Additionally Third-Party Security Assurance 2016 provides supplemental information organizations in selecting, using, and managing third-party service providers with whom cardholder data is shared.

AWS is listed on both the Visa Global Registry of Service Providers and the MasterCard Compliant Service Provider List. The Service Provider listings further demonstrate that AWS successfully validated PCI DSS compliance and has met all applicable Visa and MasterCard program requirements.

Revision link

For yderligere se link for alle tilladelser og muligheder for revision/audit - (alle forbundne udgifter til revision/audit udover indholdet fra nedenstående link betales af rekvirent);

https://aws.amazon.com/compliance/pci-dss-level-1-faqs/

3.2 Backup

P2B driftes via AWS (Amazon Web Services). Infrastrukturen bygger på Amazons M4-server klasse, og er struktureret som en eller flere applikationsservere, der bærer selve systemet, og som forbindes med en database, i et lukket Virtual Private Network (Amazon VPC), og synkroniseres til en 2. database server, der bliver brugt udelukkende som backup-server, og som hver 24. time skriver en backup til en S3-mappe, også hos Amazon. Databasehostet er i overensstemmelserne med betingelserne for Visa/MasterCards PCI-certificering. PCI-kravene kan ses på Visas hjemmeside, www.visa.com.

Såfremt Arrangøren mister data på grund af P2B’s forhold, er P2B behjælpelig med at reetablere disse data på baggrund af den seneste fungerende backup. Arrangøren kan ikke rejse krav mod P2B i anledning af tab af data uanset årsagen hertil.

Såfremt Arrangøren mister data på baggrund af forhold, som P2B ikke er ansvarlig for, herunder men ikke begrænset til Arrangørens egne forhold, er P2B behjælpelig med at reetablere Arrangørens data fra den seneste fungerende backup i det omfang, dette er muligt. Assistancen med reetablering vil blive faktureret af P2B til de til enhver tid gældende timepriser herfor.

3.3 Oppetider

P2B søger til enhver tid at have en så høj oppetid som mulig. Imidlertid kan en bestemt oppetid, bl.a. på grund af Internettets natur, ikke garanteres. P2Bs oppetid, målt over en måned, er sædvanligvis omkring 99,9 %.

For løbende at sikre en høj oppetid, vedligeholder og opdaterer P2B og P2Bs partnere løbende den anvendte hard- og software. Sådan vedligehold, der kan medføre nedetid i kortere perioder, søges i videst muligt omfang gennemført i perioden fra kl. 03.00 til kl. 06.00. P2B søger at advisere Arrangør om vedligeholdelse pr. email eller via besked på Arrangørens profil, i god tid, inden vedligeholdelsen gennemføres.

3.4 Brugernavn og Kodeord

I forbindelse med oprettelse af en profil opretter Arrangør sig selv med et brugernavn og kodeord som kun kendes af Arrangør(P2B kan til enhver tid ændre login til også at omfatte identifikationsspørgsmål samt en selvvalgt pinkode)*. Brugernavn og kodeord skal anvendes, når der ønskes adgang til administration af Arrangørs arrangement(er), statistik, historik, økonomi, deltagerlister samt andre relevante systemoplysninger.

Arrangør skal til enhver tid holde sit brugernavn og kodeord (og evt. identifikationsspørgsmål samt pinkode)* hemmeligt. Såfremt Arrangør mistænker, at tredjemand har fået kendskab til Arrangørs kodeord, skal Arrangør straks informere P2B om dette.

Bortkommende kodeord kan genskabes på www.place2book.com under login og glemt kodeord.

*(Såfremt sikkerhedsspørgsmålet og pinkoden indføres vil disse udelukkende gemmes i en krypteret form hos P2B, og kan således ikke genskabes af P2B hvis Arrangør mister disse oplysninger. Oplysningerne skal anvendes hvis man både mister mail/brugernavn og sit password og er udelukkende et tilbud om mere sikkerhed for anvendelse af ens arrangør profil).

P2B kan stille krav til længden og kompleksiteten af Arrangørs kodeord og kan til enhver tid kræve, at Arrangør ændrer sit kodeord.

3.5 Ekstern sikkerhedskontrol

P2Bs IT-systemer er certificerede og sikkerhedsgodkendt af NETS og VISA/Mastercard.

P2B scanner løbende deres servere og netværk med henblik på at højne sikkerheden, herunder at hindre uberettiget indtrængen.

3.6 Misbrug m.v.

P2B søger at hindre ethvert misbrug af sine ydelser, men kan ikke garantere, at misbrug eller indtrængen i P2Bs IT-systemer ikke kan forekomme.

Såfremt Arrangør mistænker, at der sker misbrug af betalingskort data, person data, P2Bs ydelser eller at der er sket eller vil ske forsøg på indtrængning i P2Bs IT-systemer, skal dette omgående meddeles P2B. Tilsvarende skal Arrangør straks meddele P2B, såfremt Arrangør har været udsat for misbrug af data eller forsøg på eller faktisk indtrængen i de IT-systemer, som Arrangør anvender.

Såfremt P2B skønner, at Arrangør misbruger betalingssystemet, overtræder sikkerhedsforskrifter og retningslinjer udstedt af P2B eller at der sker misbrug fra et domæne tilhørende Arrangør, er P2B uden varsel berettiget til at hindre Arrangørs brug af booking- og betalingssystemet eller hindre adgang til P2B systemet fra det pågældende domæne samt søge sig fuld dækket for omkostninger i den forbindelse af Arrangøren.

P2B fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt Arrangør ikke har overholdt sikkerhedsforskrifter og retningslinjer udstedt af P2B. Henvisning til de relevante sikkerhedsforskrifter og retningslinjer findes på P2Bs hjemmeside.

P2B orientere billetkøber som har tilmeldt/købt billetter til et arrangement hos en af P2B’s Arrangør med relevant information fra Arrangøren. Ved misbrug og heraf klager over et forhold hvor en Arrangør ikke alene sender orienterende e-mails/SMS kan P2B vælge at opsige samarbejdet og lukke Arrangørens profil og konto så misbruget ikke kan fortsætte.

4. Regulativer/Lovlighed

P2B overholder de til enhver tid gældende lovregler for sin virksomhed og sine ydelser. Endvidere overholder P2B krav fra Statens Datatilsyn, Danmarks Finanstilsyn samt PBS, VISA/Mastercard.

Arrangør er forpligtet til at overholde gældende lovgivning, krav fra Statens Datatilsyn, betingelser stillet af P2B og krav om god praksis for e-handel.

P2B påtager sig intet ansvar for lovligheden af Arrangørs brug af P2B systemet eller indholdet af de af Arrangør i forbindelse med oprettelsen indsendte data. Det er alene Arrangørs ansvar at overholde lovgivningen ved sit salg/tilmeldinger via P2B.

Arrangør friholder P2B for ethvert krav, som tredjemand eller offentlige myndigheder måtte rejse mod P2B i anledning af påståede krænkelser af tredjemandsrettigheder eller Arrangørs overtrædelse af gældende lovgivning eller betingelser stillet af P2B.

P2B er i anledning af sådanne henvendelser berettiget til at hindre Arrangørs brug af P2Bs systemer.

Arrangør erklærer og garanterer at alle oplysninger Arrangør giver, vil være sande, komplette og korrekte. Arrangør vil opdatere alle oplysninger i tilfælde af ændringer samt er bekendt med P2Bs Privaltlivspolitik.(https://www.place2book.com/da/help/personal)

Ved fejl i oplyste bank informationer hæfter Arrangør selv for de omkostninger dette måtte medføre. P2B kan ikke drages til ansvar for tab eller lignende for sådanne fejl.

Hvis Arrangør ikke har oplyst korrekte informationer om sit arrangement, adresse, cvr-nr., bankkonto, telefonnummer, email eller lignende kan P2B lukke for Arrangør omgående. Omkostninger ved et sådan tiltag vil blive faktureret Arrangør. Ligeledes alle former for omkostninger forbundet med at verificere bank informationer som ikke er korrekte, og indtil korrekt information er tilgængelig vil Arrangør være uden adgang til P2B.

P2B fejludbetaling vil blive returneret med aftalt valør dato. P2B kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab, ej heller tredjeparts tab, hverken direkte eller indirekte.

5. Priser og betaling

5.1 Pris

De, til enhver tid gældende priser for P2Bs serviceydelser, fremgår af P2Bs hjemmeside www.place2book.com.

Prisændringer vil blive varslet iht. § 12.

Priser på serviceydelser som er afhængige af markedsrenten vil kunne ændres i henhold til almindelig markedstilpasning. Dette vil bl.a. gælde for alle kortgebyrer og transaktionsomkostninger i forhold til banker.

P2B påtager sig ikke noget ansvar overfor Arrangørs eventuelle gebyrer for at modtage penge udbetalt fra et arrangement afholdt gennem P2B. Dette er udelukkende et anliggende mellem Arrangør og dennes bank.

5.2 Faktura og udbetaling

Arrangør vil efter hvert endt arrangement modtage en opgørelse med specifikation som endelig afregning.

Fakturaen fremsendes til Arrangør pr. email til den af Arrangør oplyste emailadresse. Udsendte Faktura kan endvidere findes af Arrangør ved hjælp af Arrangørs administrations adgang til P2B.(Økonomi/Udbetalinger)

5.3 Betalingsbetingelser

Aconto kontant. Alle beløb er til omgående afregning og vil blive fratrukket den endelige opgørelse som sendes sammen med den sidste faktura i henhold til valgt udbetalingsmodel.

P2B vil altid modtage sin betaling. P2B kan på ingen måde drages til ansvar for manglende eller for sen betaling til en underleverandør.

Betalingsbetingelserne for tilkøbsydelserne kan variere og betingelserne vil til enhver tid være at finde under de enkelte ydelser samt P2Bs prisliste og være de gældende betingelser for disse ydelser.

5.4 Aflyste arrangementer, Kreditering og indsigelser.

5.4.1 Aflysning

En arrangør kan Aflyse et arrangement og automatisk give penge retur til billetkøberne. Place2Book kreditere herefter de kunder det er muligt jf. indløser af betalingskorts tidsfrister for dette; NETS=Dankort 359 dage fra køb, Visa-/Masterkort 179 dage fra køb. Beløb som falder for tidsfristen udbetales til arrangøren. Det er arrangørens pligt at udbetale de beløb som Place2Book ikke automatisk har kunne udbetale. Arrangøren står selv for omkostningerne til dette.

5.4.2 Kreditering

En arrangør kan Kreditere et vilkårligt køb i Place2Book og automatisk sende penge retur til billetkøber. Place2Book kreditere herefter kunden såfremt det er muligt jf. indløser af betalingskorts tidsfrister for dette; NETS=Dankort 359 dage fra køb, Visa-/Masterkort 179 dage fra køb. Beløb som falder for tidsfristen kan kun slettes og vil blive udbetalt til arrangøren sammen med de øvrige beløb efter afholdt arrangement. Det er arrangørens pligt at udbetale de beløb som Place2Book ikke automatisk har kunne udbetale. Arrangøren står selv for omkostningerne til dette.

5.4.3 Indsigelser

En arrangør hæfter for alle omkostninger som er forbundet med en indsigelse fra en billetkøber. Indsigelser er når en billetkøber vælger at klage over en arrangør og betalingen til denne. En sådan klage medføre automatisk gebyr fra den bank som klageren benytter samt dertil for Place2Book udgifter for at håndtere denne type af klager. En arrangør kan derfor, udover at skal tilbagebetale billet udgifterne ligeledes dække øvrige omkostninger forbundet med at afvise og eller kreditere en klager. Place2Book tager afregning jf. vores prisliste.

6. Support og kommunikation

6.1 Kontakt til P2B

Såfremt Arrangør har spørgsmål til driften af P2Bs booking- og betalingssystem, kan Arrangør på P2Bs hjemmeside www.place2book.com og eller support.place2book.com finde svar på langt de fleste spørgsmål. Finder Arrangøren ikke svar kan P2B kontaktes pr. email på adressen info (@) place2book.com eller telefonisk på hverdage mellem kl. 10.00 og 14.00 på telefonnummer +45 70 23 25 50.

P2B er berettiget til at fakturere Arrangør for support med P2Bs til enhver tid gældende timepris for support.

Spørgsmål til P2Bs bogholderi bedes sendt pr. email til info (@) place2book.com.

6.2 Kontakt til Arrangør

Arrangør er til enhver tid forpligtet til at give P2B oplysninger, såfremt Arrangørs adresse eller øvrige kontaktoplysninger ændres.

Arrangør skal sørge for, at P2B altid er i besiddelse af mindst én emailadresse hos Arrangør, som Arrangør ofte kontrollerer for ny post. Arrangør er forpligtet til at åbne for email fra P2B i Arrangørs eventuelle spamfilter (*.place2book.com). email adressen vil af P2B bl.a. blive anvendt til fremsendelse af fakturaer, kreditnota samt oplysninger om drift, vedligehold og lignende.

Arrangør har, vedrørende de forskellige emner som P2B retter henvendelse til Arrangør omkring, mulighed for at angive forskellige kontaktpersoner og emailadresser ved at logge ind på P2Bs hjemmeside.

Arrangør accepterer, at P2B har lagt en Nyhedsboks ind på arrangørens dashboard vedrørende ændringer og nyheder omkring P2B. Arrangøren er forpligtet at læse disse nyheder og er indforstået med indholdet ved læsning eller afkrydsning/lukning af boksen som herefter kan findes i top baren under "Nyheder" på Dashboard lige efter login.

6.3 Kontakt til Arrangør

Arrangørens kontaktdata og informationer omkring kommunikation med P2B vil blive behandlet jf. denne Aftales afsnit om Privatlivspolitik. Arrangøren er ligeledes forpligtet til senest 3 år efter aftale ophør at slette alle data fra P2B og deres medarbejder. Dette være sig email(s), fremsendt materiale og registreret telefonopkald - alle data som indeholder persondata fra P2B.

7. Rettigheder

P2B har alle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til den kode samt det øvrige materiale, der stilles til rådighed for Arrangør i forbindelse med nærværende aftale.

Arrangør opnår alene en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til den til rådighed stillede brugerprofil og øvrigt materiale og er ikke berettiget til at kopiere profilen eller øvrigt materiale i videre omfang end nødvendigt af hensyn til den brug, som nærværende aftale hjemler.

Arrangørs brugsret til den til rådighed stillede profil samt øvrigt materiale er til enhver tid betinget af rettidig betaling af ethvert udestående til P2B.

Arrangørs krænkelse af disse rettigheder betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen.

8. Ansvar

Parterne er ansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler.

P2Bs erstatningsansvar over for Arrangør kan, uanset graden af uagtsomhed, herunder evt. erstatningsansvar for hændelig skade, aldrig overstige et beløb svarende til det af Arrangør til P2B betalte vederlag for det arrangement en skade måtte omhandle. P2B kan ikke drages til ansvar for Arrangørs indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til; tab af indtjening, tabt avance, tab af goodwill eller øvrige forretningsmæssige tab, herunder tab påført tredjemand, tab af data samt øvrige følgeskader. Ansvarsfraskrivelsen gælder også produktansvar i det omfang, ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder herfor.

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, IT virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

Arrangøren kan gøres erstatningsansvarlig såfremt denne ikke gennemføre sine arrangementer og P2B er i stand til at afvikle arrangementet på normal vis. Erstatning vil beror på et gennemsnit og eller den til arrangementet angivet kapacitet.

9. Aftalens ophør

9.1 Varighed og opsigelse

Aftalen er indgået for den periode som Arrangørs arrangement løber og til den sidste udbetaling er sket fra P2B.

Efter endt periode er aftalen ophørt og Arrangør kan på ny oprette et arrangement og dermed acceptere betingelserne for brug af P2B igen.

9.2 Ophævelse

Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, og misligholdelsen ikke er afhjulpet senest 14 dage efter den ikke-misligholdende part har sendt skriftligt påkrav om dette til den misligholdende part, er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve aftalen for fremtiden.

Som væsentlig misligholdelse anses en Arrangørs omgåelse af P2Bs betingelser samt manglende betalinger af P2Bs eventuelle udestående hos arrangøren og vil medføre øjeblikkelig eksklusion fra P2B.

Forsinket bankoverførsel fra P2B til Arrangør betragtes ikke som misligholdelse - kompensation kan i grelle tilfælde gives(maximalt nationalbankens rentesats for indestående). Skyldes forsinkelsen en tredjepart; TELLER, NETS, INDLØSER, BANKER, ETC., gives ingen kompensation.

10. Fortrolighed og persondata

Se P2Bs Privatlivs- og cookiepolitik (https://www.place2book.com/da/help/personal)

Alle data er placeret på isolerede fysisk sikrede datacentre efter EUs regulativ om datasikkerhed jvf. direktiv 95/46/EC.

Arrangøren er forpligtet til at behandle alle data som stilles denne til rådighed fortroligt og i overensstemmelse med lov om datasikkerhed. Alle brud herpå skal omgående meddeles P2b, Datatilsynet og berørte samt relevante som er ramt af dette brud på datasikkerheden hos Arrangøren. Alle omkostninger dette måtte medfører for P2B dækkes fuldt af Arrangøren.

10.1 Kontaktdata, disse ophør jf Privatlivspolitik

Arrangørens kontaktdata og informationer omkring kommunikation med P2B vil blive behandlet jf. denne Aftales afsnit om Privatlivspolitik (Privatlivs- og cookiepolitik https://www.place2book.com/da/help/personal). Arrangøren er ligeledes forpligtet til senest 3 år efter aftaleophør at slette alle data fra P2B og deres medarbejder. Dette være sig email(s), fremsendt materiale og registreret telefonopkald samt billetkøbere data (ikke aftale relevante skal dog være slettet senest 30 dage efter afholdt arrangement eller relevans) - alle data som indeholder persondata fra P2B.

11. Overdragelse

Arrangør er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand uden P2Bs skriftlige samtykke.

P2B er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand.

12. Ændringer

P2B er til enhver tid berettiget til at ændre specifikationer for booking- og betalingssystemet, ligesom P2B til hver en tid, uden varsel kan ændre sikkerhedsregler og retningslinjer, såfremt dette, efter P2Bs vurdering, er nødvendigt eller hensigtsmæssigt af sikkerhedshensyn og/eller benyttelsen af Place2Book.

Sådanne ændringer vil blive adviseret på arrangørens Dashboard ved login, der orienterer om ændringen eller henviser til yderligere information via link. P2B vil så vidt muligt søge at give en frist, inden ændringen træder i kraft.

Ændringer som følge af lov, tilføjes uden varsel eller accept af arrangøren.

Ændringer i priser vil følge prislisten for arrangører undtaget udefra kommende udgifter, såsom; Skatter, afgifter, forhøjede gebyr på indløsning, renter, inflation, osv., men ikke kun forbeholdt nævnte udgifter. Ændringerne vil her følge de varsler som gives af Place2Book.

Alle adviserede ændringer på arrangørens Dashboard skal godkendes af arrangøren inden denne kan fortsætte med at benytte P2B. Ændringer betragtes som accepteret af arrangøren når denne har godkendt og valgt at fortsætte med at benytte P2B.

13. Tvister

Enhver tvist mellem P2B og Arrangør, der vedrører eller udspringer af nærværende betingelser, skal afgøres efter dansk ret ved retten tilhørende P2B hjemkommune.

Place2Book ApS,
CVR 28888880
Nørrelundvej 5
DK-2730 Herlev
Info ( @ ) Place2Book.com
© 2019 Place2Book ApS.
Alle rettigheder forbeholdes.

Appendiks A

Arrangøren gør opmærksom på, at det pålægger billetkøber inden køb, at:

 • Kontrollere, at Arrangør er køber bekendt.
 • Kontrollere, at billet(ter) gælder det korrekte arrangement, sted, dato, tidspunkt, priser og gebyr.
 • Kontrollere Arrangørs handelsbetingelser, persondatapolitik og at disse kan accepteres.
 • Kontrollere din bank at det trukne beløb er korrekt - også når man er i tvivl om et køb er gennemført eller får en fejl inden kvitteringssiden.
 • Kontrollere Place2Book ApSs betingelser(Privatllivspolitk og handelsbetingelser) for at købe billetter til en af Place2Book ApSs arrangør og at disse kan accepteres.

Billetkøber er bekendt med og acceptere at billetgebyr og administrationsgebyr ikke refunderes ved evt. aflysning eller kreditering/refundering. Disse gebyrer betragtes som handelsomkostninger for at købe billetter via Place2Book ApS.

Fortrydelsesret

Købt(e) billet(ter) refunderes ikke.

Erstatning af bortkommet billet(ter)

Billet(ter) erstattes ikke ved bortkomst, men er de blevet væk kan du kontakte Arrangøren og få dem fremsendt igen - gebyr kan forekomme.

Kopi og Videresalg af billet(ter)

Hver købt billet har sin egen unikke ID-kode, gældende til et bestemt arrangement i henhold til Arrangørs tekst for dette arrangement. Det er derfor strengt forbudt, samt ligestilles med forsøg på bedrag, at kopiere en billet med henblik på at opnå adgang for flere med samme billet. Alle forsøg herpå vil blive politianmeldt og Arrangøren gør opmærksom på, at det er først ankomne billet-indehaver, som opnår adgang.

Videresalg af billet er tilladt i henhold til gældende lov og Arrangør gør opmærksom på at det ikke er tilladt at videresælge til en pris større end den samlede angivne pris på billetten.

Ændring af dato og sted for arrangement

Ændres dato og eller sted for et arrangement skal billetkøber have besked om den nye dato og eller sted indenfor 72 timer. Efter 72 timer uden besked kan billetkøber ophæve købet og Arrangøren skal have besked herom omgående og tilbagebetale som ”Ved aflysning af arrangement".

Når et arrangement flyttes har en billetkøber som udgangspunkt 14 dage til at kræve sin billet krediteret og tilbagebetalt. Efter 14 dage acceptere billetkøber den nye tid og eller det nye sted.

Ved aflysning af arrangement

Hvis et arrangement aflyses vil Arrangør godtgøre billet(ten)s pris - gebyr kan forekomme, samt nogle gebyrer refunderes ikke.

Billetten refunderes kun af arrangøren via P2B. Dog kan arrangøren have fået pengene udbetalt og billetkøber skal så have sine penge fra arrangøren som er den ansvarlige for et arrangement.

Billetkøberen kan kun gøre krav gældende mod et eventuelt bo vedrørende en arrangørs betalingsstandsning eller konkurs. Billetkøber kan aldrig gøre Place2Book ApS ansvarlig for en arrangørs arrangement.

Reklamationer

Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet og betaling herfor(køb af billet(ter), tilvalgs services, etc), skal rettes direkte til Arrangøren.

Forbehold for fejl og mangler

Place2Book ApS og Arrangøren tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser m.m.

Forholdet mellem billetkøber og Place2Book ApS.

Place2Book ApS leverer gennemførelsen af din betalingen for en arrangørs services(billetter, kontingent, ydelser, services, etc). For at gøre dette på dine vegne tager Place2Book ApS et gebyr(som billet- og administrationsgebyr - begge dele kan en arrangør have valgt at betale på vegne af dig og det vil ikke ses) - se gældende prisliste - og tilbyder du kan hente en kvittering og billet lige efter din betaling. Har du opgivet en email vil du ligeledes på denne modtage kvittering og billet(ter) (billet funktion kan din arrangør have fravalgt så modtager du kun kvittering - se arrangørens betingelser herfor).

Når du handler gennem Place2Book ApS tillader du at alle de informationer som er nødvendig for dit køb til et arrangement hos en arrangør må bruges af Place2Book ApS og giver hermed tilladelse til at Place2Book ApS må videregive disse for din deltagelse nødvendige informationer til arrangøren. Se Privatlivs- og cookiepolitik (https://www.place2book.com/da/help/personal) for hvordan vi behandler dine persondata.

Betalingsgebyr

I henhold til gældende prisliste.

Arrangørs ansvar

Det er alene Arrangørens ansvar at et "salg"(produkt, ydelse, arrangement) gennemføres/finder sted/afvikles. I tilfælde af at en gennemførelse ikke finder sted (aflysning), hæfter Arrangøren for at tilbagebetale indbetalte beløb til billetkøberen(minus evt. gebyrer). I tilfælde af at Arrangøren går i betalingsstandsning/konkurs, er billetkøberen henvist til at søge sig dækket hos boet for betalingsstandsningen/konkursen.

Arrangøren yder support for dennes "salg"(produkt, ydelse, arrangement) til billetkøber og alle henvendelser omkring Arrangørens arrangement, tider, priser, pladser, salg, osv., skal rettes til arrangøren. Place2Book ApS har ingen indflydelse på Arrangørens opsætning, priser, tider, service niveau, kreditering, rabatter, koder, ydelser, valg af sted, afvikling, etc. og alle henvendelser omkring dette skal derfor rettes til Arrangøren.

Place2Book ApS har ret til løbende at sende e-mails og SMS

Place2Book ApS har ret til løbende at sende beskeder om en arrangørs arrangement. Det være sig opdateringer eller andre vigtige informationer for arrangementets afholdelse eller generelle beskeder af orienterende karakter.

Beskederne vedrøre arrangementer som billetkøber har tilmeldt/købt billetter til og kan ikke betegnes som "SPAM" fra Place2Book ApS.

Ved misbrug og heraf klager over et forhold hvor beskeden ikke alene er orienterende, skal sådanne klager sendes til [email protected] indeholdende den fremsendte besked og årsagen til klagen.

3. mands misbrug / NETS

Forretningens risici ved salg over internettet eller via post og telefonordre

Ved salg via internettet eller post- og telefonordre har din forretning risikoen for tredjemands misbrug, uanset om det drejer sig om Dankort eller internationale betalingskort.

Det betyder med andre ord, at hvis rette kortholder på tro og love erklærer, at han/hun ikke har foretaget transaktionen, vil hele beløbet inkl. indsigelsesgebyr (se mere i generelle regler og prisliste - http://www.nets.eu/dk-da/Produkter/betaling-med-kort/dankort/priser/Pages/default.aspx - gå til Prisliste for øvrig handel ) blive tilbageført fra din arrangør konto.

Dæknings Garantien gælder ikke ved 3. mands misbrug.

P2B benytter almen anvendte foranstaltninger til at begrænse 3.mandsmisbrug og opdater løbende ihht. bla. retningslinjer fra NETS og de øvrige internationale kortudsteder.

Appendiks A

Place2Book Privatlivs- og cookiepolitik

Opdateret 01.05.2023

Sådan behandler vi dine personoplysninger

1. Introduktion

1.1 Place2Book ApS (herefter "Place2Book") er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du afgiver, når du som arrangør opretter dig med arrangement/ydelser (kontingent, salg af boder, salg af haltider, indsamling, etc) og eller du som billetkøber registrerer dig, køber billet, deltager i undersøgelser eller kontakter os på mail eller telefon.

1.2 Denne privatlivspolitik beskriver formålene med vores behandling af dine personoplysninger, hvem der modtager dine personoplysninger samt hvilke rettigheder du har. Hvordan politikken gælder for dig, vil afhænge af den måde, du benytter Place2Book på. Hvis du f.eks.:

 1. Kigger på vores hjemmeside, benytter vi kun session cookies til at tilpasse og give dig en bedre oplevelse, se pkt. 9.
 2. Opretter dig som arrangør/sælger med en profil i Place2Book og her godkender vores “Aftale for benyttelse af Place2Book”.
 3. Køber en billet/registrer dig hos Place2Books, benytter vi de oplysninger, du giver til os, til at opfylde både vores forpligtelser over for dig ved levering af denne ydelse, og at holde dig løbende opdateret med relevante info fra Place2Book og dit arrangement og køb.

2. Personoplysninger

2.1 Vi behandler de oplysninger, du har afgivet, og det er typisk almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt andre kontaktoplysninger. Vi behandler også dine betalingsoplysninger.

2.2 Vi logger IP-adresser for at administrere websitet, håndtere købsprocessen og beskytte os mod misbrug.

3. Formål og behandlingsgrundlag

3.1 Vi benytter dine oplysninger, når du registrerer dig hos Place2Book, så vi kan:

 • behandle din ordre
 • modtage betaling
 • levere kundeservice ydelser til dig (fx hvis du har afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve eller tilbud).

3.2 Dine personoplysninger benyttes i anonymiseret form med henblik på at føre statistik over arrangementer, arrangører/sælgere og deltagere, der anvender vores hjemmeside. Vi indsamler endvidere data vedrørende brugen af hjemmesiden for at analysere og forbedre brugeroplevelsen.

3.3 Hvis du er arrangør/sælger, vil vi offentliggøre de kontaktoplysninger, du har afgivet til os, herunder navn, adresse, e-mailadresse og evt. telefonnummer og CVR-nr., i forbindelse med vores offentliggørelse af dit arrangement for at interesserede deltagere kan kontakte dig. Hvis du er arrangør/sælger, vil dine kontaktoplysninger derudover være tilgængelig for deltagerne i arrangementet. Med henblik på at få dit arrangement ud til så mange potentielle deltagere som muligt kan dit arrangement og dine kontaktoplysninger også blive offentliggjort på andre tredjeparters hjemmesider/portaler.

3.4 Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger, er det samtykke du har givet ved registrering hos Place2book. Vi behandler også dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde den ordre/bestilling, du har afgivet.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage. Tilbagetrækning af samtykket sker alene med virkning for fremtiden, og såfremt der ikke eksisterer et alternativ behandlingsgrundlag, kan tilbagetrækningen medføre, at Place2Book ikke vil kunne gennemføre din ordre/bestilling om deltagelse i et arrangement med dig som deltager eller arrangør.

4. Modtagere af personoplysninger

4.1 Hvis du er arrangør/sælger, vil dine kontaktoplysninger, blive videregivet til deltagere i de arrangementer/salg, du har oprettet. Derudover vil/kan disse oplysninger blive offentliggjort på vores hjemmeside og på andre hjemmesider hos tredjeparter, for at udbrede kendskabet til arrangementer/salg slået op på Place2Book.

4.2 Hvis du er deltager/køber, kan dine kontaktoplysninger være synlige for din arrangør/sælger for det arrangement/salg eller tilmelding, du har købt billet, ydelser eller er blevet tilmeldt hos. Disse kontaktoplysninger kan kun ses af din arrangør/sælger og anonymiseres efter 30 dage fra afholdelse. Din arrangør/sælger bruger data til support af dig og evt som bevis for din retmæssige adgang til et arrangement.

4.3 Herudover vil kontaktoplysningerne kunne ses af vores serviceleverandører (også betegnet databehandlere) såsom cloud computing leverandører, som leverer it- infrastrukturen, hvorpå vores produkter og systemer er opbygget, og til offentlige myndigheder eller lignende organer, når dette følger af lovgivningen.

5. Opbevaringsperiode og sikkerhed

5.1 Dine betalingsoplysninger gemmes hos Place2Book som dokumentation for købet og anonymiseres efter 5 år svarende til gældende lov om bogføring. Andre personoplysninger anonymiseres senest 30 dage efter arrangementets afholdelse eller ved samlet køb til flere arrangementer 30 dage efter sidste arrangement.

5.2 Arrangør/Sælger gemmes jf lov om bogføring i op til 5 år og eller uden salg op til 3 år jf lov om forældelse af aftaler.

5.3 Vi har taget sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger. De sikkerhedsforanstaltninger, vi benytter, vil afhænge af den type oplysninger, som indsamles.

5.4 Dine personoplysninger opbevares og transmitteres krypteret og såvel transmission som opbevaring foregår i et lukket netværk.

5.5 Alle oplysninger vedr. betaling sendes krypteret til kortudbydere via vores betalingskortindløser. Betalingskortindløser er altid certificeret efter den seneste udgave af PCI Data Security Standard Level 1.

5.6 Samtlige medarbejdere og underleverandører hos Place2Book er underlagt og løbende indskærpet at håndtere personhenførbare data med omhu og jf gældende regler herfor. Medarbejder har alle fået instrukser om dette samt vores underleverandør opfylder alle gældende krav om datasikkerhed jf EU krav om at EU data forbliver i EU.

5.7 Place2Book har valgt en egenkontrol, se Appendix 2, og følger løbende op på alt omkring din datasikkerhed og nye metoder til at sikre data. Du kan altid tjekke version og dato for opdatering ved at se i bunden af egenkontrollen.

5.8 Ekstern revision af Egenkontrol kan bestilles ved at kontakte info ( @ ) place2book.com, og her angive formål samt omfang af en sådan ekstern kontrol. Omkostningerne til en sådan kontrol dækkes i sit fulde omfang af rekvirenten.

6. Dine rettigheder

6.1 Du har til en enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager personoplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger. Du kan modtage en kopi af de oplysninger, vi har gemt om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

6.2 Du har til enhver tid ret til at anmode om at få berigtiget, ændret eller opdateret dine oplysninger, hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige. Du skal henvende dig til os og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Såfremt dine rettelser vedrøre dine indtastede informationer såsom fejl i email, telefonnr, adresse eller dit navn brugt til et køb, skal du kontakte support @ place2book.com (Dette kan være forbundet med gebyr)

6.3 Du har til enhver tid ret til at anmode om at få slettet dine oplysninger, hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til eller at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. I nogle tilfælde,, se § 5, vil vi have en forpligtelse til at anonymisere dine personoplysninger. Det gælder fx hvis du trækker dit samtykke tilbage.

6.4 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

6.5 For at udøve ovenstående rettigheder, venligst kontakt os:

Place2Book ApS
Nørrelundvej 5
DK-2730 Herlev
Tlf. +45 70 23 25 50
E-mail: info ( @ ) place2book.com

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger eller med en indsigelse undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og behandler eller gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

6.6 Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med lovgivningen, har du ret til at indgive klage til Datatilsynet.

Datatilsynet
Borgergade 28 5.
1300 København K
Tlf. +45 33193218
E-mail: [email protected]

6.7 Bemærk at vi altid sletter/anonymiserer dine data 30 dage efter et afholdt arrangement eller din billets registrering hos en arrangør. Herefter er det kun data, som skal bruges til at opfylde anden lovgivning som gemmes.

6.8 Appendix 2 er Place2Books egenkontrol og her kan man løbende og mindst 1 gang pr år se en revision af vores privatlivspolitik.

7. Ændring af privatlivspolitikken

7.1 Det kan forekomme, at vi ændrer vores privatlivspolitik, men du kan altid tilgå en opdateret version af vores privatlivspolitik på https://place2book.com/da/help/personal.

8. Kontaktoplysninger

Place2Book ApS
CVR; 28888880
Nørrelundvej 5
DK-2730 Herlev
Tlf. +45 70 23 25 50
E-mail: info ( @ ) place2book.com

9. Cookies

9.1 En cookie er en tekstfil, som indeholder en lille mængde data, som kan blive downloadet og gemt i den browser eller enhed, du benytter, når du besøger www.Place2Book.com. Hvis du bliver bedt om at acceptere vores Cookie skal du for at fortsætte og benytte Place2Book acceptere vores cookie politik. Når du godkender brug af Cookie og benytter vores hjemmeside, kan vi indsamler oplysninger om fx din browser, enhed, din IP-adresse, din lokation, hvilken hjemmeside du kom fra, og hvad du benyttede eller ikke benyttede vores hjemmeside til, eller den hjemmeside du besøgte, efter du forlod os.

9.2 De cookies, vi gør brug af kan inddeles i to kategorier:
Den ene type kaldes "session cookies". "Session cookies" er til for at holde styr på, hvad du har lagt i din indkøbskurv, mens du navigerer rundt på hjemmesiden. "Session cookies" gemmes ikke på din PC, men forsvinder når du lukker din webbrowser. Denne type Cookies kræver ikke din godkendelse da de kun benyttes for at afvikle dit køb.

Den anden type cookie kaldes "permanent cookies". "Permanent cookies" gemmes som tekstfiler på din PC i ca. en måned. En "permanent cookie" er med til, at vores server kan genkende din PC, næste gang du logger ind på vores hjemmeside.

På vores hjemmeside anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

9.3 Når du besøger vores hjemmeside registrere vi med en Session cookie at du ser på os og hvis du klikker videre til en ny side acceptere du at Place2Book sætter cookies på din computer.

Du har altid mulighed for at slette cookies fra din computer. Du kan også ændre dine browserindstillinger for at begrænse hvilken type cookies, der kan sættes. Disse indstillinger findes typisk under ’Funktioner/Indstillinger’ eller noget tilsvarende i din browser.

Ønsker du slet ikke, at der sættes cookies på din computer, skal du slå cookies fra i din browser. Vær opmærksom på, at hvis du ændrer dine indstillinger og blokerer for cookies, kan det betyde, at visse funktioner på Place2Book.dk ikke vil fungere, og du vil ikke kunne gøre brug af alle de funktioner, som vores hjemmeside tilbyder.

9.4 Place2Book kan tillade at en arrangør gør brug af “permanent” cookie fra Google Analytics og FaceBook Pixel så arrangøren kan se anonym trafik. Disse cookie kan du sige nej til og fortsætte uden at acceptere eller vælge at hjælpe din arrangør med statistik.

10. Backup

Place2book tager backup af vigtige data, herunder database, logfiler m.m. dagligt. Alle data krypteres og opbevares sikkert.

10.1 Backup filer ældre end 5 år slettes hver dag.

10.1 Skulle Place2book få behov for at genskabe data fra backup, vil data der er omfattet af reglerne om sletning under GDPR blive slettet som en del af genskabelses proceduren.

Place2Book ApS,
CVR 28888880
Nørrelundvej 5
DK-2730 Herlev
Info ( @ ) Place2Book.com

APPENDIKS 1

Brug af underdatabehandlere


Leverandør

Land

Data Lokation

Funktion

Opdateret

Revideret

EngineYard IR EU/EØS Hosting 25.09.2020 01.05.2023
Amazon Web Service (AWS) IR EU/EØS Hosting 25.09.2020 01.05.2023
Google Ireland Ltd. IR EU/EØS Eks. og int. kommunikation 25.09.2020 01.05.2023
Link Mobility Group NO NO/SV SMS service 25.09.2020 01.05.2023
Clearhouse DK EU/EØS Kortbetaling 10.05.2018 01.05.2023
Microsoft IR EU/EØS Hosting 25.09.2020 01.05.2023
MailGun GE EU/EØS E-mail 25.09.2020 01.05.2023
NETS NO EU/EØS Kortbetaling 10.05.2018 01.05.2023
Responsum DK EU/EØS Telefon 10.05.2018 01.05.2023
Telmore DK EU/EØS Telefon 10.05.2018 01.05.2023
TDC DK EU/EØS Telefon 10.05.2018 01.05.2023
Progras DK EU/EØS Udviklingshus 10.05.2018 01.05.2023
Reepay A/S DK EU/EØS Kortbetaling 25.09.2020 01.05.2023
Freshkdesk USA EU/EØS Support 13.11.2020 01.05.2023
Mastercard Payment Services Danmark A/S DK EU/EØS Overførselsservice 01.05.2023 01.05.2023

APPENDIKS 2

Place2Books egenkontrol og revisionslog - dateret d.1.5.2023

Løbende opdateres og mindst 1 gang pr år revideres samtlige punkter og anmærkes.

1. Datasikkerhed Ja Nej
1.1 Retningslinjer for sikkerhedsorganisation er udarbejdet.
1.1.1 - IT-risikovurdering - der foreligger en ledelsesgodkendt it-risikovurdering. x
1.1.2- IT-sikkerhedspolitik - der foreligger en ledelsesgodkendt it-sikkerhedspolitik. x
1.1.3 - Kommunikeret retningslinjer - der foreligger skriftlige retningslinjer for håndtering af personoplysninger som er kommunikeret til alle relevante medarbejdere. x
Bemærkning; Alle underleverandør som håndtere personhenførbar data arbejder alle på krypterede netværk. Alle data er niveau 1 = almindelig kendte data og største risiko er hos arrangøren som opfordres til at sikre sin profil med et stærkt password, jf. pkt 3.4 i Betingelser.
1.2 Data videregives ikke fra systemet ud over det som er aftalt.
1.2.1- der foreligger underdatabehandleraftaler med leverandører. x
Bemærkning; aftaler er indgået og ses af underleverandørliste Appendix 1.
1.2.2 - Eksterne konsulenter - eksterne konsulenter og lignende er bekendt med sikkerhedskravene i aftalen samt der foreligger en fortrolighedserklæring og eller underdatabehandleraftale. x
Bemærkning
1.3 Retningslinjer for fysisk sikring er udarbejdet, forstået, accepteret og efterlevet.
1.3.1 - Adgang til bygning - der foreligger skriftlige retningslinjer for fysisk sikring. x
Bemærkning - Forsikringsgodkendt nøglesystem - ingen personhenførbare data er på adressen og alle dataenheder er lukket med “grøn” password samt krypteret.
1.4 Retningslinjer for foranstaltninger for logisk sikkerhed, herunder logning, er udarbejdet, forstået, accepteret og efterlevet.
1.4.1 - Password - der er skriftlige retningslinjer for brug af passwords. x
Bemærkning; alle medarbejder har eget unikt login.
1.4.2 - Timeout/screensaver - der anvendes screensaver med lås eller anden timeoutfunktion for at minimere risiko for uautoriseret adgang. x
1.4.3 - Logning - der er etableret logning på platforme således at der opnås sporbarhed. x
Bemærkning; alle systemer er med logning for sporing af alle hændelser.
1.4.4 - Åbne netværk - der er etableret skriftlige retningslinjer for brug af åbne netværk med henblik på at sikre personoplysninger. x
Bemærkning; alle medarbejder har fået instrukser om brug af åbne netværk og personfølsomme oplysninger.
1.5 Tildelte brugeradgange revurderes halvårligt.
1.5.1 - Revurdering af brugerrettigheder - der foretages periodisk revurdering af brugerrettigheder. x
Bemærkning; Adgangen er pt fundet relevant for brugerne der d.d. har adgang til data.
1.6 Retningslinjer for sikkerhedskopiering er udarbejdet.
1.6.1 - Sikkerhedskopiering/kryptering/opbevaring - der er udarbejdet retningslinjer for sikkerhedskopiering/kryptering/opbevaring. x
Bemærkning; se pkt 3.2 i Aftalen - kopi kan kun tages jf procedure for backup.
1.7 Retningslinjer for behandling af Hard Copy materiale.
1.7.1 - Printet materiale, håndskrevne papir osv. (makulering bl.a.) - der er udarbejdet retningslinjer der sikrer, at data ikke kompromitteres i fht. fortrolighed, herunder sikker bortskaffelse af print mv. x
Bemærkning; Alle personhenførbare data makuleres på adressen.
1.8 Retningslinjer for bortskaffelse/reparation af it-udstyr med persondata er udarbejdet.
1.8.1 - Reparationer - der er udarbejdet retningslinjer for sikker bortskaffelse af data og for reparation af udstyr indeholdende persondata. x
Bemærkning; Rep. foregår kun på autoriserede værksted samt mod en Fortrolighedserklæring og bortskaffelse er uden harddisk som ødelægges fysisk på adressen efter den er formateret. Fragmenterne går som “jern” og smeltes/brændes.
1.9 Årlig revision
1.9.1 - Revurdering (forretningsgange mm.) - der er udarbejdet skriftlige retningslinjer og dokumentation for årlig gennemgang og ajourføring af forretningsgange, retningslinjer, beskrivelser og datahåndtering. x
Bemærkning; Alle forretningsgange gennemgås mindst 1 gang årligt og justeres - version nr er dato for revision og vil altid fremgå tydeligt og først på alle dokumenter.
2. Den registreredes rettigheder Ja Nej
2.1 Den registreredes indsigelsesret.
2.1.1 - Indsigelse (klage) - der er indført foranstaltninger til sikring af den registreredes indsigelsesret. x
2.2 Den registreredes indsigtsret.
2.2.1 - Indsigt i egne data - der er indført foranstaltninger til sikring af den registreredes indsigtsret. x
2.3 Den registreredes ret til at kræve urigtige oplysninger rettet, slettet eller blokeret, sikres overholdt gennem retningslinjer eller lignende sikringsforanstaltninger.
2.3.1 - Rettelse i data - der forefindes skriftlige retningslinjer til sikring af den registreredes ret til at kræve urigtige oplysninger rettet, blokeret eller slettet. x
2.4 Den registreredes ret til at tilbagekalde samtykke.
2.4.1 – Samtykke - der er indført foranstaltninger til sikring af den registreredes ret til at tilbagekalde samtykke. x
Bemærkning; Se privatlivs aftalens pkt 6 for retningslinjerne
Dato: 1.5.2023 - DPO / Pierre deShasta